მუს.V.12.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოებები.

ინდიკატორები

  • განასხვავებს ქართულ ხალხურ და პროფესიულ ნაწარმოებებს;
  • საუბრობს ნასწავლი ნაწარმოებების ავტორების შესახებ;
  • ადარებს ნასწავლ ნაწარმოებებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას – ჟანრი, პროგრამა, ფორმა;
  • განასხვავებს ხალხური მუსიკის პოპულარულ ნიმუშებს საქართველოს კუთხეებისა და ჟანრების მიხედვით.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები