მუს.V.10.

V კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა/ხელოვნება კულტურის  თვითგამოხატვის საშუალებაა.

ინდიკატორები

  • საუბრობს, რა ინფორმაცია მიიღო რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე იმ ეპოქის ხელოვნების ნაწარმოების გაცნობით;
  • საუბრობს, რა გაიგო ამა თუ იმ ხალხის კულტურის შესახებ მისი მუსიკის გაცნობით;
  • საუბრობს სხვადასხვა კულტურის განმასხვავებელ ნიშნებზე, თავისებურებებზე;
  • ამოიცნობს ქართული მუსიკის უცნობ ნიმუშებს სტილის მიხედვით.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები