მუს.V.1.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების და საკრავების გამოყენება იმპროვიზაციულ სავარჯიშოებში.  

ინდიკატორები

 • განასხვავებს მაჟორსა და მინორს;
 • მღერის მაჟორულ და მინორულ სამხმოვანებას;
 • სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს მუსიკალურ ფრაზას;
 • სიმღერით იმეორებს ინტერვალებს ოქტავის ფარგლებში;
 • ნაცნობ სიმღერას უცვლის ტექსტს;
 • ნაცნობ მელოდიას მღერის სხვადასხვა ტონალობაში (სხვადასხვა სიმაღლეზე);
 • ამოიცნობს ღიღინით, სხვა  ტექსტზე, ინსტრუმენტზე შესრულებულ ნაცნობ სიმღერას;
 • განასხვავებს ორ- და სამწილად მეტრს მუსიკის მოსმენის დროს;
 • უცვლელი მეტრის პირობებში ტაშით ან კაკუნით წარმოადგენს სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს;
 • თანაკლასელთა მიერ გაბმულად გაჟღერებულ ტონს (ოსტინატო), მარტივ რიტმულ ფიგურას უხამებს საკუთარ ან სხვა (საკრავი, კაკუნი და სხვ.) ხმას, მელოდიურ საქცევს, რიტმულ ფიგურას;
 • თანაკლასელებთან ერთად უკრავს სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს სათამაშო ინსტრუმენტებისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნებისგან შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები