მუს.IX.5.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი  მუსიკალური ნაწარმოების გაანალიზება.

ინდიკატორები

  • საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
  • ახასიათებს  მუსიკალურ ნაწარმოებს ფორმის, ჟანრის, სტილის და მუსიკალურ-გამომსახველობითი საშუალებების მიხედვით;
  • საუბრის დროს იყენებს სახელოვნებო/ მუსიკალურ ტერმინოლოგიას;
  • ამოიცნობს მუსიკალურ ნაწარმოებებს მოსმენისას.

რესურსები