მუს.IV.7.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საუბარი მოსმენილი  მუსიკალური ნაწარმოების შესახებ.

ინდიკატორები

  • მუსიკის  მოსმენის დროს ასრულებს სხვადასხვა დავალებას - მიანიშნებს ნაცნობი საკრავის, ვოკალის შემოსვლას;
  • ამოიცნობს ადრე მოსმენილი ნაწარმოებების ფრაგმენტებს;
  • ასხვავებს ვოკალურ და ინსტრუმენტულ ტემბრებს;
  • ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის, მეტრის, საკრავთა ტემბრების მიხედვით;
  • ზოგადად ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას;
  • იყენებს საუბრის დროს ნასწავლ ტერმინებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები