მუს.IV.6.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ჯგუფში მუშაობა.

ინდიკატორები

  • ცდილობს მეწყვილესთან ერთად ამოცანის გადაჭრას;
  • მუშაობს ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად;
  • ყურს უგდებს განსხვავებულ აზრს;
  • მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები