მუს.IV.5.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და მოიტანს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ნივთებს;
  • ჩაიწერს დავალებას;
  • აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
  • მონაწილეობს გამოკითხვაში;
  • სვამს კითხვებს;
  • კონკრეტული ამოცანის შესაბამისად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები