მუს.IV.3.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს და გადმოსცეს მისთვის საინტერესო  განწყობილება,  სიუჟეტი, თემა.

ინდიკატორები

  • სხვებთან ერთად გაითამაშებს მარტივ სცენებს კონკრეტული მუსიკალური ნაწარმოების / ფრაგმენტის განწყობილების გამოხატვის მიზნით;
  • პანტომიმით გამოხატავს გარკვეულ განწყობილებას;
  • ამოიცნობს თანაკლასელის მიერ გამოხატულ განწყობილებას;
  • მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების შთაბეჭდილებით თხზავს ტექსტს;
  • პერსონაჟის ხასიათს უსადაგებს მუსიკალურ ფრაგმენტს;
  • კონკრეტულ ამბავს, სიუჟეტს უსადაგებს მისთვის ცნობილ მუსიკალურ ნაწარმოებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები