მუს.IV.13.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს  ერთმანეთისგან მუსიკალური საკრავები.

ინდიკატორები

  • ასხვავებს ხალხური მუსიკის საკრავებს კლასიკური მუსიკის ინსტრუმენტებისაგან;
  • ხატავს ინსტრუმენტებს;
  • ამოიცნობს საკრავებს სოლო და ერთობლივი ჟღერადობის დროს;
  • გამოყოფს და ასახელებს საკრავის ცალკეულ ნაწილებს (ხემი, ჯორაკი, კლავიში...);
  • ასაბუთებს თავის დამოკიდებულებას იმ ინსტრუმენტის მიმართ,  რომელიც გამოარჩია სხვა ინსტრუმენტებისაგან (მოსწონს  მასზე შესრულების მანერა, ტემბრი, ფორმა...).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები