მუს.IV.12.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოებები.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს მოსმენილ ნაწარმოებებს განწყობილების მიხედვით;
  • განასხვავებს სხვადასხვა სახის სპექტაკლს (საბალეტო, საოპერო, დრამატული);
  • განასხვავებს კლასიკურ, ხალხურ და თანამედროვე მუსიკალურ ნაწარმოებებს;
  • სვამს და უპასუხებს შეკითხვებს ნაწარმოების შინაარსთან, ავტორთან, ჟანრთან დაკავშირებით.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები