მუს.III.8.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი მუსიკალური ტერმინების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • იყენებს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს და საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;
  • სვამს კითხვებს ახალი ტერმინის, სიტყვის მნიშვნელობის დაზუსტების მიზნით.

რესურსები