მუს.III.7.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების მიმართ.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და ასახელებს ნაცნობ მელოდიას/მუსიკალურ თემას;
  • მოსმენისას ტაშით, სიმღერით, მოძრაობით, ცეკვით აჰყვება მუსიკას;
  • ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მელოდიის, ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის, მეტრის მიხედვით;
  • განასხვავებს ვოკალურ და ინსტრუმენტულ ნაწარმოებებს;
  • იმეორებს მუსიკალურ საქცევს, მელოდიას, დამახასიათებელ რიტმულ ნახაზს, “დირიჟორობს” მოსმენისას;
  • მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები