მუს.III.6.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ჯგუფში მუშაობა.

ინდიკატორები

  • მუშაობს სხვებთან ერთად;
  • ეხმარება თანაკლასელებს;
  • ყურს უგდებს განსხვავებულ აზრს;
  • ემზადება ჯგუფური წარმოდგენისათვის.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები