მუს.III.5.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • მოიტანს გაკვეთილისთვის საჭირო ნივთებს;
  • აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
  • მონაწილეობს გამოკითხვაში;
  • სვამს კითხვებს;
  • ჩაიწერს დავალებას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები