მუს.III.3.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს გამოხატვის სხვადასხვა ფორმას გარკვეული განწყობილების გადმოსაცემად.

ინდიკატორები

  • ხმის, მოძრაობის, ცეკვის, მიმიკის, ჟესტის, თამაშის საშუალებით გამოხატავს ამა თუ იმ განწყობილებას;
  • გამოხატავს ამავე განწყობილებას ინსტრუმენტთან შეხების, ხმაურის, ტაშის, ნახატის საშუალებით;
  • გაითამაშებს სხვებთან ერთად რაიმე ამბავს  მუსიკალური ნაწარმოებიდან მიღებული განწყობილების გადმოსაცემად;
  • გაითამაშებს მარტივ ეტიუდებს შესაბამისი იმპროვიზაციული ტექსტის დამატებით;
  • სხეულის მოძრაობით გადმოსცემს მუსიკით გამოწვეულ ემოციას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები