მუს.III.13.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ნაწარმოების  ყოველდღიურობასთან დაკავშირება.

ინდიკატორები

  • სვამს კითხვებს მოსმენილ ნაწარმოებთან დაკავშირებით;
  • პარალელს ავლებს მოსმენილ და წაკითხულ, ნანახ ნაწარმოებებს შორის;
  • აკავშირებს მუსიკალური ნაწარმოებების სიუჟეტს, ტექსტს ყოველდღიურ მოვლენებთან (მგზავრობა, თამაში, ამინდი...).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები