მუს.II.5.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ნასწავლი მუსიკალური ტერმინების გამოყენება.

ინდიკატორები

  •  სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;
  • საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;
  • სვამს კითხვებს მისთვის უცნობი მუსიკალური საკრავის, ცნების  სახელწოდების დაზუსტების მიზნით.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები