მუს.II.4.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  საკუთარი  დამოკიდებულების გამოხატვა  მოსმენილი მუსიკალური    ნაწარმოების  მიმართ .    

ინდიკატორები

  • გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას  მოსმენილი ნაწარმოების მიმართ;
  • იმეორებს მუსიკალურ საქცევს, მარტივ რიტმულ ნახაზს;
  • განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ მელოდიას, ნაცნობ და უცნობ თემას;
  • განმეორებითი მოსმენისას ტაშით, სიმღერით, ცეკვით აჰყვება მუსიკას, “დირიჟორობს” მოსმენისას;
  • მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში და შეძლებისდაგვარად აცოცხლებს ამ ნახატს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები