მუს.II.11.

II კლასი

მოსწავლე  იცნობს ნასწავლ  მუსიკალურ საკრავებს.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საკრავს ფორმის მიხედვით;
  • ამოიცნობს სოლო ჟღერადობის დროს;
  • მოძრაობით ახდენს მათზე დაკვრის იმიტაციას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები