მუს.II.1.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების ამოცნობა და მათი გამოყენება რიტმულ-ინტონაციურ სავარჯიშოებში.  

ინდიკატორები

  • ერთ ტონზე სიმღერით იმეორებს მარტივ რიტმულ ნახაზს, ცვლის ბგერათსიმაღლეს, ტემპს;
  • განასხვავებს ნელ და ჩქარ ტემპს;
  • ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მელოდიის, ტემპის, ხმოვანების სიძლიერის მიხედვით;
  • ტაშით, კაკუნით იმეორებს მარტივ რიტმულ ნახაზს;
  • თანაკლასელებთან ერთად \"უკრავს\" სათამაშო ინსტრუმენტებისა ან/და  სხვადასხვა საგნისგან შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები