მუს.I.9.

I კლასი

მოსწავლე იცნობს ნასწავლ მუსიკალურ საკრავებს.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის ნაცნობ მუსიკალურ საკრავებს;
  • ამოიცნობს მათ ფორმის მიხედვით;
  • განასხვავებს საკრავების ჟღერადობას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები