მუს.I.8.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ნაწარმოების  ყოველდღიურობასთან დაკავშირება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ნასწავლ საბავშვო სიმღერებს;
  • იხსენებს სად, რა გარემოში მოუსმენია ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები;
  • იხსენებს თავის საყვარელ მუსიკალურ ნაწარმოებებს;
  • მუსიკალური ნაწარმოების შინაარსთან დაკავშირებით სვამს კითხვებს, იხსენებს მსგავს სიუჟეტს, პერსონაჟს;
  • აკავშირებს მუსიკალურ ნაწარმოებთან შესაბამის ვიზუალურ მასალას და იხსენებს საკუთარ შთაბეჭდილებებს (ფოტო, ვიდეო-ჩანაწერი...).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები