მუს.I.5.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ნასწავლი მუსიკალური  ტერმინების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;
  • საჭიროების შემთხვევაში ელემენტარულად განმარტავს მათ;
  • უცნობი ტერმინის, სიტყვის გაგებისას სვამს კითხვებს მათი მნიშვნელობის დაზუსტების მიზნით.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები