მუს.I.4.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა მოსმენილი მუსიკალური  ნაწარმოების მიმართ.      

ინდიკატორები

  • გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას  მოსმენილი ნაწარმოების მიმართ;
  • განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ მელოდიას;
  • მოსმენისას ტაშით, სიმღერით, მოძრაობით აჰყვება მუსიკას;
  • მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები