მუს.I.3.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს  გამოხატვის სხვადასხვა ფორმას  გარკვეული განწყობილების გადმოსაცემად.

ინდიკატორები

  • ხმის, მოძრაობის, მიმიკის, ჟესტის, ტაშის, ხმაურის საშუალებით გამოხატავს ამა თუ იმ განწყობილებას;
  • მოსმენილ მუსიკალურ ნაწარმოებს მიუსადაგებს სხვადასხვა თამაშობას (დახუჭობანა, დამალობანა, ომობანა და ა. შ.) და ქმნის შესაბამის ტექსტს;
  • სხეულის მოძრაობით გადმოსცემს მუსიკით გამოწვეულ ემოციას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები