მუს. IX. 4.

IX კლასი

მოსწავლეს  შეუძლიასასწავლო  პროექტში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს პროექტის მიზანს;
  • გეგმავს პროექტს და ანაწილებს ფუნქციებს;
  • მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
  • მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის  დადგმაში,  ჟურნალის მომზადებაში;
  • მონაწილეობს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში.

რესურსები