მოქ.X.7.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი საფუძვლების კვლევა

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს დისკუსიაში – რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოება? გამოთქვამს მოსაზრებას პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მასმედიის როლის შესახებ საქართველოში; ავლებს პარალელებს სხვა ქვეყნებთან.
  • საკუთარ დასახლებაში (რეგიონში) ირჩევს ერთ-ერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას და მოიძიებს ინფორმაციას მის შესახებ; მსჯელობს ამ ორგანიზაციის შექმნის მიზეზებსა და მიზნებზე;
  • ასახელებს ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ მოვლენას საქართველოში ადამიანის უფლებათა დარღვევის კუთხით, ეცნობა მასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ მასალას, მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე წერს რეფერატს: მიუთითებს რა უფლებები იქნა დარღვეული და რომ არ მომხდარიყო ამ უფლებების დარღვევა, რა შედეგს მიიღებდა საზოგადოება.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები