მოქ.X.3.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დააკავშიროს თავისუფალი პიროვნებისა და აქტიური მოქალაქის თვისებები

ინდიკატორები

  • გამოყოფს პიროვნების თავისუფლებისა და მოქალაქის აქტიურობის ნიშნებიდან მსგავსს;
  • აკავშირებს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს საქართველოს მოქალაქის მოვალეობებთან;
  • მსჯელობს  თავისუფალი პიროვნების აქტიური მოქალქეობისათვის აუცილებელ პირობებზე საზოგადოებაში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები