მოქ.X.2.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ადამიანური ღირსების არსი

ინდიკატორები

  • განმარტავს ადამიანური ღირსების არსს;
  • განიხილავს ადამიანის ღირსების კრიტერიუმებს სხვადასხვა სოციალურ-კულტურული გარემოში და გამოყოფს უნივერსალურ მსგავსებებს;
  • მსჯელობს ადამიანური ღირსების პატივისცემის ფაქტორებზე სხვადასხვა საზოგადოებაში;
  • მსჯელობს შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლის ღირსების პატივისცემის შესაძლებლობებზე.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები