მათ.IV.11.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სქემაზე ორიენტირება და მარშრუტის აღმწერი მარტივი სქემის შექმნა

ინდიკატორები

  • გამოარჩევს სიმბოლოების გამოყენებით მითითებულ მარშრუტს სქემაზე;
  • იყენებს სიმბოლოებს (მაგალითად, ასოით აღნიშვნებს) სქემაზე მითითებულ ორ წერტილს შორის მარშრუტის აღსაწერად;
  • სქემატურად გამოსახავს რეალური ვითარების შესაბამის მარშრუტს (მაგალითად ,მარშრუტი სახლიდან სკოლამდე).

რესურსები