მათ.IV.1.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია რიცხვების გამოსახვა, შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით

ინდიკატორები

  • კითხულობს რიცხვებს, სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით გამოსახავს რიცხვებს და ახდენს პოზიციური სისტემის დემონსტრირებას (მაგალითად სტრუქტურირებული საგანთა ერთობლიობა, რიცხვით სხივზე);
  • ასახელებს რიცხვის ჩანაწერში თანრიგებში მდგომი ციფრების  შესაბამის მნიშვნელობებს, წარმოადგენს რიცხვს სათანრიგო შესაკრებთა ჯამის სახით;
  • იყენებს პოზიციურ სისტემას რიცხვების შედარებისას, ალაგებს მოცემულ  ოთხ/ხუთ რიცხვს ზრდით ან კლებით;
  • ასახელებს მოცემული რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვებს, აგრეთვე უახლოეს ათეულს, ასეულს, ათასეულს; ნებისმიერი ოთხნიშნა, ხუთნიშნა  რიცხვიდან ითვლის თანრიგების შესაბამისი ბიჯით წინ/უკან.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები

პოზიციური სისტემის გააზრებასთან დაკავშირებით, რეკომენდებულია III კლასის აქტივობების გამეორება, მათ შორის, მითითებული ელექტრონული რესურსის). თუმცა, ამ შემთხვევაში  აქტივობების გავრცობა უნდა მოხდეს ათასეულების (ოთხნიშნა რიცხვების) გათვალისწინებით