მათ. VII.11.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების განხორციელება და მათი გამოყენება ფიგურათა თვისებების დასადგენად

ინდიკატორები

  • გარემომცველ ობიექტებს შორის მოიძიებს სიმეტრიულ ობიექტებს;
  • ხაზავს ბრტყელი ფიგურის (ტეხილი, მრავალკუთხედი) სიმეტრიულ ფიგურას მითითებული სიმეტრიის ღერძის მიმართ; ახდენს ბრტყელი ფიგურის (ტეხილი, მრავალკუთხედი) პარალელურ გადატანას;
  • უთითებს ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიის ღერძს/ღერძებს; ახდენსსიმეტრიულობის დემონსტრირებას; იყენებს ფიგურის სიმეტრიულობას ფიგურის თვისების დასადგენად.

რესურსები