მათ. II.2.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვები, რიცხვით სახელებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების მოქმედებები

ინდიკატორები

  • ახდენს შეკრება-გამოკლების დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით, დაადგენს მოქმედების შედეგს (მაგალითად,"რამდენით გაიზარდა, შემცირდა?");
  • ზეპირად ანგარიშისას იყენებს ბიჯით თვლას, ან სხვა ხერხს (მაგალითადახდენს მოქმედებათა ურთიერთშებრუნებულობის დემონსტრირებას; თანრიგების დაჯგუფება, მთლიანი ათეულით"გადახტომა");
  • განმარტავს რიცხვების სახელდებას ქართულ ენაში;
  • ზეპირად ასრულებს ათეულის გავლით შეკრება-გამოკლებას და ახდენს გამოყენებული ხერხის დემონსტრირებას (მაგალითად, რიცხვით კიბეზე ან საგანთა გროვაზე).

რესურსები