მათ. გაძ.XI.4

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ფუნქციებსა და მათი თვისებების გამოყენება რეალური ვითარების მოდელირებისას.

ინდიკატორები

  • იყენებს მაჩვენებლიან და ლოგარითმულ ფუნქციებს და მათ თვისებებს რეალური პროცესების მოდელირებისას;
  • ახდენს ფუნქციის ნულების, ფუნქციის მაქსიმუმის/მინიმუმის ინტერპრეტირებას იმ რეალური პროცესის/ვითარების კონტექსტში, რომელიც ამ ფუნქციით აღიწერება;
  • იყენებს ფუნქციის თვისებებს (მაგალითად,  ექსტრემუმებს და ექსტრემალურ მნიშვნელობებს) ოპტიმიზაციის პრობლემების გადაჭრისას.

რესურსები