მათ. გაძ. VII.13.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა სამკუთხედებთან დაკავშირებული ცნებებისა და ფაქტების გამოყენებით;

ინდიკატორები

  • იყენებს სამკუთხედების ტოლობის ნიშნებს ფიგურათა თვისებების  დასადგენად, ფიგურათა უცნობი ელემენტების მოსაძებნად ან რეალურ ვითარებაში მანძილის არაპირდაპირი გზით დასადგენად;
  • ხსნის აგების მარტივ ამოცანებს ;
  • პოულობს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს სამკუთხედთან და მის ელემენტებთან დაკავშირებულ დებულებებს შორის.

რესურსები