მათ. გაძ. VII.12.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა მეთოდის გამოყენება  ორიენტირებისათვის.

ინდიკატორები

  • ორიენტირებს რუქაზე ან საკოორდინატო სიბრტყეზე კოორდინატების გამოყენებით;
  • ასახელებს საკოორდინატო ღერძების მიმართ მოცემული წერტილის ღერძულად სიმეტრიული წერტილის კოორდინატებს;
  • პოულობს პარალელური გადატანით მიღებული ფიგურის ნებისმიერი წერტილის კოორდინატებს მისი წინასახის კოორდინატებისა  და მითითებული პარალელური გადატანის მეშვეობით.

რესურსები