მათ. გაძ. IX.4.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ასაბუთებს მარტივ დებულებას რიცხვების თვისებების ან რიცხვითი კანონზომიერებების შესახებ; შესაბამის შემთხვევაში ახდენს ჰიპოთეზის უარყოფას კონტრმაგალითით;
  • მსჯელობის ნიმუშებში ამოიცნობს დედუქციას, განზოგადებას და ანალოგიას;  იყენებს მათ მთელ რიცხვებს შორის დამოკიდებულებების დასადგენად (მაგალითად,  რომელი ციფრი დგას - ის ერთეულების თანრიგში?);
  • იყენებს ვენის დიაგრამებს რიცხვით სიმრავლეებს შორის დამოკიდებულების გამოსახვისას და ამოცანების ამოხსნისას;
  • იყენებს “წინააღმდეგის დაშვების” მეთოდს რიცხვების შესახებ მარტივი დებულებების დამტკიცებისას.

რესურსები