მათ. გაძ. IX.11.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  გეომეტრიული დებულებების მართებულობის დასაბუთება.

ინდიკატორები

  • აღადგენს გამოტოვებულ საფეხურს დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის ნიმუშებში;
  • იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს, ტოლობისა და უტოლობების  თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას;
  • იყენებს დეკარტეს კოორდინატებს გეომეტრიული ობიექტის თვისებების დასადგენად და დასაბუთებისთვის.

რესურსები