კვლ.XI/XII.4.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

ინდიკატორები

  • იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის დამოკიდებულების აღსაწერად;
  • აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან გადახრების დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,  საკონტროლო ცდის შედეგების გათვალისწინებით,  გამოაქვს დასკვნები;  
  • განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული ვარაუდის  დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;
  • ადარებს  დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
  • განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  არტეფაქტებს,  ცდილობს მათ  ახსნას;
  • აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
  • საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
  • შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების  დახვეწის გზებს. 

რესურსები