კვლ.XI/XII.2.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა. 

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
  •  იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების წესების დაცვით;
  • აწარმოებს  დაკვირვებას ან/და გაზომვებს,  იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
  • გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
  • აკვირდება, ზომავს,  იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა);
  • იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

რესურსები