კვლ.X.2.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და  აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
  • იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების წესების დაცვით;
  • აწარმოებს  დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
  • გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
  • აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა);
  • იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

რესურსები