კვლ.X.1.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
  • განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
  •  გამოთქვამს არგუმენტირებულ   მოსაზრებას/ვარაუდს;
  • განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
  • განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
  • განსაზღვრავს  კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
  • არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
  • განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები