კვლ.VIII.4.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

ინდიკატორები

შედეგი  თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან  ცვლადებს შორის დამოკიდებულების აღსაწერად;
  • აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;  
  • ადარებს  დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
  • განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  მოულოდნელობებს, ცდილობს მათ  ახსნას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები