კვლ.IX.4.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მონაცემთა ანალიზი და შეფასება

ინდიკატორები

  • იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან  ცვლადებს შორის დამოკიდებულების აღსაწერად;
  • აანალიზებს მონაცემებს  და გამოიტანს დასკვნებს;  
  • ადარებს  დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს;
  • განიხილავს  დაკვირვებისა  და გაზომვების დროს  გამოვლენილ  მოულოდნელობებს, ცდილობს მათ  ახსნას.

რესურსები