კვლ.IX.1.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები

ინდიკატორები

  • აყალიბებს კვლევის მიზანს;
  • გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს;
  • არჩევს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
  • განარჩევს მოცემული ამოცანისთვის  მუდმივ და ცვლად (დამოუკიდებელ, დამოკიდებულ) პარამეტრებს;
  • განსაზღვრავს  კვლევითი აქტივობების თანმიმდევრობას;
  • არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს;
  • არჩევს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

რესურსები