კვლ. XI/ XII. 1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და მისი შესწავლის   ეტაპები.        

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
  • განსაზღვრავს  შესაბამისი ინფორმაციის  მოძიების წყაროებს;
  •  გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
  • განსაზღვრავს  მონაცემების  მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
  • განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
  • განსაზღვრავს  კვლევის პირობებს და  ჩატარების ეტაპებს;
  • ირჩევს კვლევის ჩასატარებლად საჭირო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
  • განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები, ჩანაწერები).

რესურსები