კვლ. X/XI/XII. 3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა  საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.

ინდიკატორები

  • იყენებს სხვადასხვა ხერხს  (დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა წარმოსადგენად;
  • იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.  

რესურსები