ისტ.XI.6.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სოციალური სტრუქ­ტურების ურთიერთ­მიმართების კვლევა.

ინდიკატორები

  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პიროვნების ქონებრივ და სოციალურ მდგომარეობას შორის ურთიერთმიმართების შესახებ;
  • ადარებს ერთი და იმავე ეპოქის ორი ან სამი ქვეყნის სოციალურ სტრუქტურებს და მიუთითებს მათ შორის განსხვავებებსა და მსგავსებებზე;
  • აჯგუფებს სხვადასხვა საზოგადოებაში განსხვავებული სოციალური ფენების წარმომადგენლებს და მსჯელობს მათ უფლებებსა და მოვალეობებზე;
  • ადარებს  მიწათმოქმედი და მესაქონლე  ხალხის  ან მთისა და ბარის სოციალურ სტრუქტურებს და პოულობს მათ შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებს.

რესურსები