ისტ.XI.4.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მმართველობითი სტრუქტურების ჩამოყალიბებისა და დროში ცვალებადობის ანალიზი.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს თუ რა იწვევს სახელმწიფო მმართველობით სტრუქტურებში ცვლილებების აუცილებლობას;
  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას, თუ რატომ იყო მმართველობის ესა თუ ის  ფორმა დამახასიათებელი ამა თუ იმ ეპოქისთვის;
  • ადარებს საქართველოში სხვადასხვა პერიოდში არსებულ მმართველობით სტრუქტურებს სხვადასხვა ქვეყანაში თანადროულ მმართველობით სტრუქტურებთან;
  • ირჩევს ორ რევოლუციას და ადარებს მათ გამომწვევ მიზეზებს.

რესურსები