ისტ.XI.3.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  სახელმწიფოს  რაობისა და მნიშვნელობის ანალიზი.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს სახელმწიფოს მახასიათებლების შესახებ;
  • ტიპოლოგიურად აჯგუფებს სხვადასხვა  ეპოქის სახელმწიფოებს, ადარებს მათ ერთმანეთს;
  • ადარებს სახელმწიფოს სოციალური ორგანიზაციის სხვა ფორმებს; მსჯელობს მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე.

რესურსები